Turvallisemman tilan periaatteet ja sirkustunnin säännöt

Scroll down for English version. Scrolla ner för svensk version.

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET 

Teemme yhdessä turvallisemman tilan, jossa jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä.  

 • Olemme avoimia: Kohtaamme uudet asiat ja henkilöt ennakkoluulottomasti. Otamme uudet tilanteet mahdollisuutena oppia ja kehittyä. Emme syrji tai jätä ketään ulkopuolelle.   
 • Kohtaamme: Huomioimme ihmisten moninaisuuden. Kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta emmekä tee oletuksia esimerkiksi toisen sukupuolesta, taustasta, terveydestä, seksuaalisuudesta tai perhesuhteista. Annamme jokaiselle kehorauhan.   
 • Annamme tilaa: Monien sirkuslajien turvalliseen harjoitteluun liittyy fyysistä kontaktia. Kerromme toisille oman tilamme rajoista. Kunnioitamme toisen fyysistä tilaa ja pyrimme ilmaisemaan kosketuksesta etukäteen – kuitenkin turvallisuus edellä.  
 • Huomioimme: Kuulemme toisten mielipiteet ja annamme kaikille mahdollisuuden vaikuttaa. Kiinnitämme huomiota sanavalintoihimme. Kuvaamme toisia vain luvan kanssa, emmekä koskaan pukuhuoneissa.  
 • Kannustamme: Huomaamme hyvän ja myös kerromme sen. Annamme palautetta rakentavasti ja ystävällisesti.      
 • Reagoimme: Mikäli huomaamme epäasiallista kohtelua, emme jää sivustakatsojaksi, vaan ilmoitamme asiasta opettajalle, rehtorille, huoltajalle tai muulle turvalliselle aikuiselle.   

Ymmärrämme, että teemme kaikki toisinaan virheitä. Jos loukkaamme toista, pyydämme anteeksi ja pyrimme oppimaan erehdyksistämme. 

Voit kertoa epäasiallisesta käytöksestä tai antaa muuta palautetta klikkaamalla tästä ja täyttämällä sieltä avautuvan lomakkeen. Lomakkeita lukee Circus Helsingin rehtori Saga Kolehmainen, johon voit olla yhteydessä myös sähköpostitse (saga@circushelsinki.fi). 


SIRKUSTUNNIN SÄÄNNÖT

Olen kaikille ystävällinen
Pyrin omalla toiminnallani luomaan sirkustunnille myönteisen ilmapiirin.
Voin harjoitella kaikkien kanssa ja olla kaikkien parina.  
Annan kaikille puheenvuoron.   

Annan treenirauhan kaikille
Annan toisten keskittyä rauhassa harjoitteluun.
Kannustan kaikkia.  
Annan jokaiselle kehorauhan.   

Noudatan ohjeita
Ymmärrän, että ohjeiden noudattaminen on turvallisuuskysymys.  
Kuuntelen opettajan ohjeet ja toimin niiden mukaan.  
Odotan opettajan lupaa ennen välineille menoa.  
Kohtelen sirkusvälineitä tarkoituksenmukaisesti.   


SAFER SPACE PRINCIPLES 

Together, we can create a safer space where everyone can be themselves without fear of discrimination or harassment. 

 • We are open-minded: We approach new things and people with an open mind. We embrace new situations as opportunities to learn and grow. We do not discriminate or exclude anyone. 
 • We respect others: We take into account the diversity of people. We respect everyone’s right to self-identification and do not make assumptions about someone’s gender, background, health, sexuality or family relations, for example. We don’t comment on other people’s bodies. 
 • We give space to others: Safe circus training often involves physical contact. We let others know about our boundaries. We respect each other’s physical space and try to let others know before making physical contact – safety first, however. 
 • We are considerate: We listen to others and give everyone a voice. We pay attention to our choice of words. We only photograph others after getting their permission, and never in the changing rooms. 
 • We are encouraging: We notice the good in others and voice it. We give feedback in a constructive and friendly way.   
 • We react: If we see inappropriate behaviour, we won’t stand by and watch. We’ll report it to a teacher, principal, guardian or other safe adult.  

We understand that we all make mistakes from time to time. If we hurt someone, we apologise and try to learn from our mistakes.  

You can report inappropriate behaviour or give other feedback by clicking here and filling in the form. The forms will be read by the principal of Circus Helsinki, Saga Kolehmainen, who you can also contact by email (saga@circushelsinki.fi).  


PRINCIPERNA FÖR ETT TRYGGARE RUM 

Tillsammans skapar vi ett tryggare rum, där alla bemöts som sig själva utan rädsla för diskriminering eller trakasserier.   

 • Vi är öppna: Vi möter nya saker och personer fördomsfritt. Vi ser nya situationer som möjligheter att lära oss och utvecklas. Vi diskriminerar inte och lämnar ingen utanför.   
 • Vi möts: Vi beaktar människors mångfald. Vi respekterar vars och ens rätt till självidentifiering och gör inga antaganden till exempel om någons kön, bakgrund, hälsa, sexualitet eller familjeförhållanden. Vi ger alla kroppsfred.   
 • Vi ger rum: Fysisk kontakt ingår i säker träning av många cirkusgrenar. Vi berättar för varandra var våra gränser går. Vi respekterar andras fysiska gränser och försöker att berätta om beröring på förhand – men så att säkerheten kommer på första plats.  
 • Vi beaktar: Vi lyssnar på andras åsikter och ger alla möjligheter att påverka. Vi tänker på vårt ordval. Vi tar bilder på andra bara med tillåtelse och aldrig i omklädningsrummen.   
 • Vi uppmuntrar: Vi ser det goda och berättar det. Vi ger feedback på ett uppbyggande och vänligt sätt.   
 • Vi reagerar: Om vi ser osakligt bemötande är vi inte passiva åskådare utan berättar om det för läraren, rektorn, en vårdnadshavare eller annan trygg vuxen.  

Vi förstår att vi alla gör fel ibland. Om vi sårar någon ber vi om förlåtelse och försöker lära oss av våra misstag.  

Du kan berätta om osakligt beteende eller ge annan feedback genom att klicka här och fylla i blanketten som öppnas. Blanketterna läses av Circus Helsinkis rektor Saga Kolehmainen, som du också kan kontakta via e-post (saga@circushelsinki.fi).